👈 فروشگاه فایل 👉

بازاريابي و بازسازي زيره و زرشك

ارتباط با ما

... دانلود ...

بازاريابي و بازسازي زيره و زرشك

بخش‌ كشاورزي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از بخش‌هاي‌ قديمي‌و اصلي‌ در اقتصاد كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ايران‌ مي‌باشد گرچه‌ در فرآيند توسعه‌ كشور از اهميت‌ اقتصادي‌ اين‌ بخش‌ كاسته‌ شده‌ است‌ اما هنوز سهم‌عمده‌اي‌ از توليد ناخالص‌ داخلي‌، اشتغال‌ و تجارت‌ خارجي‌ بدون‌ نفت‌ را تشكيل‌ داده‌ و نيز بدلايل‌ تأمين‌نيازهاي‌ غذايي‌ كشور و ضروري‌ جامعه‌ و داشتن‌ مساعدت‌هايي‌ در رشد اقتصادي‌ كشور از جايگاه‌ خاصي‌برخوردار است‌.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

240

حجم

235/559 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان تحقیق: بازاريابي و بازسازي زيره و زرشك

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 240

تحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كه‌ در كشور ما امري‌ الزامي‌است‌. دراين‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زماني‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقيقاتي‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثري‌ آنچنانكه‌ بايد و شايدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ كشورهاي‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادي‌ نشان‌ داده‌ كه‌ تجارت‌ خارجي‌ نقش‌بسيار مهم‌ و تعيين‌ كننده‌اي‌ در فرايند توسعه‌ اين‌ كشورها ايفا كرده‌ و به‌ طور قطع‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ هيچ‌كشورتوسعه‌ يافته‌ و تازه‌ صنعتي‌ شده‌اي‌ را نمي‌توان‌ يافت‌ كه‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تكيه‌ بر صادرات‌ خود به‌ اين‌امر نايل‌ شده‌ باشد. الگوي‌ توسعه‌ متكي‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقريباً در ميان‌ اكثر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبي‌ درآمد است‌ و از اين‌ رو مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ طي‌ 1980 بسياري‌ از اين‌ كشورها بسوي‌خصوصي‌ سازي‌ و كاهش‌ دخالت‌هاي‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدايي‌، آزادسازي‌ تجاري‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ و به‌ طور كلي‌ در جهت‌ حاكميت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ كرده‌اند. نظريه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادي‌ داراي‌ مخالفين‌ و موافقين‌ زيادي‌ است‌. پر بيش‌ و سنيگر از جمع‌ مخالفان‌ اين‌نظريه‌ بويژه‌ در كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دليل‌ اين‌ امر را تخريب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاري‌ اين‌ كشورهامي‌دانند زيرا اين‌ كشورها صادر كننده‌ مواد خام‌ و وارد كننده‌ محصولات‌ نهايي‌ مي‌باشند و قيمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهايي‌ روز به‌ روز در حال‌ كاهش‌ است‌ برخي‌ ديگر از نظريه‌پردازان‌ اقتصادي‌ همانندريكاردو، هگچر اهلين‌ و كروگمن‌ از موافقين‌ رابطه‌ مثبت‌ بين‌ رشد اقتصادي‌ و تجارت‌ خارجي‌ بوده‌ و دليل‌ اين‌امر را عمدتاً در مزيت‌هاي‌ نسبي‌ و فراواني‌ نسبي‌ عوامل‌ توليد در بين‌ كشورهاي‌ مختلف‌ مي‌دانند اما نكته‌ اين‌است‌ كه‌ به‌ مرور زمان‌ و بويژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ از تعداد مخالفين‌ كاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقين‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ ديگر سخن‌ ديدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجي‌ در رشد اقتصادي‌روز به‌ روز خوشبينانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ يك‌ اصل‌ تبديل‌ مي‌نمايند.

در سالهاي‌ اخير جهت‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور واستفاده‌ از تجارت‌ خارجي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از محورهاي‌اصلي‌ رشد وتوسعه‌ اقتصادي‌، افزايش‌ ذخاير ارزي‌، ايجاد زمينه‌هاي‌ اشتغال‌ و رونق‌ كسب‌ و كار براي‌ صنايع‌مختلف‌ و رهايي‌ از اقتصاد تك‌ محصولي‌ نفت‌، روند پژوهش‌ دراين‌ مورد شتاب‌ بيشتري‌ گرفته‌ است‌ هرمحصولي‌ كه‌ صادر مي‌شود در منطقه‌ توليد آن‌ محصول‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ ايجاد مي‌شود. جهت‌ افزايش‌صادرات‌ به‌ فعاليت‌ بازاريابي‌ و تدوين‌ استراتژيهاي‌ مؤثر براي‌ ورود به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ بايد بيشتر و بهترپرداخته‌ شود. جوان‌ بودن‌ جمعيت‌ كشور، توسعه‌ صادرات‌ را مي‌تواند به‌ عنوان‌ يكي‌ از استراتژيهاي‌ ايجاداشتغال‌ منظور داشت‌ جهت‌ وارد شدن‌ به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ نيازمند طراحي‌ استراتژي‌ مناسب‌ بازاريابي‌ بين‌المللي‌ مي‌باشيم‌ در شروع‌ قرن‌ 21 جهان‌ با دو تحول‌ تغيير اساسي‌ مواجه‌ است‌.

1- روند جهاني‌ شدن‌ 2- پيشرفت‌ سريع‌ تكنولوژي‌

بنابراين‌ اتكا به‌ بازارهاي‌ داخلي‌ ديگر كافي‌ است‌ گرچه‌ آسان‌تر است‌ از اين‌ پس‌ بايد جهاني‌ انديشيد و ملي‌و بومي‌عمل‌ نمود پيشرتف‌ ارتباطات‌ و توسعه‌ شبكه‌هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ جهاني‌ فعاليت‌هاي‌ بازاريابي‌ را بسيارتخصصي‌ و پيچيده‌ نموده‌ است‌ بازاريابي‌ را به‌ صورت‌ يكي‌ از محورهاي‌ اصلي‌ فعاليت‌ بازرگاني‌ و مديريتي‌درآورده‌ است‌. در بازاريابي‌ جهاني‌ بايد به‌ عوامل‌ اصلي‌ محيطي‌ كه‌ پيوست‌ در حال‌ تغيير و تحول‌ و تعامل‌ بايكديگر هستند مانند اقتصاد، تكنولوژي‌، سياست‌، قانون‌ و فرهنگ‌ توجه‌ كافي‌ مبذول‌ داشت‌ و استراتژي‌بازاريابي‌ براي‌ هر كشور را با توجه‌ به‌ اين‌ عوامل‌ طراحي‌ نمودد و به‌ ويژه‌ ارزشهاي‌ فرهنگي‌ محيط‌ را براي‌افزايش‌ فروش‌ در نظر گرفت‌. فرويپاشي‌ شوروي‌ سابق‌ و حركت‌ كشور چين‌ به‌ طرف‌ اقتصاد بازار، آزادي‌كشورهاي‌ اروپاي‌ شرقي‌، تشكيل‌ اتحاديه‌ اروپا، رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ كشور جنوب‌ شرق‌ آسيا و... همگي‌فرصت‌هاي‌ نوين‌ بازاريابي‌ را به‌ ارمغان‌ آورده‌اند. توسعه‌ GATT (موافقن‌ كلي‌ روي‌ تعرفه‌ گمركي‌ و تجارت‌) وسازمان‌ و نهادهاي‌ اقتصادي‌ جهاني‌ و منطقه‌اي‌ همكاريهاي‌ اقتصادي‌ و بازرگاني‌، WTO (سازمان‌ تجارت‌جهاني‌) تسهيلات‌ و تمهيدات‌ فعاليت‌ بازاريابي‌ و بازرگاني‌ را بوجود آورده‌اند به‌ همان‌ نسبت‌ هم‌ با رقابت‌آزادند مواجه‌ شدن‌، تميهدات‌ و محدوديت‌هايي‌ را بجود آورده‌اند و رقابت‌ از قيمت‌ به‌ رقابت‌ بد كيفيت‌ وبسته‌بندي‌ انتقال‌ يافته‌ است‌ پايان‌ جنگ‌ سرد سياسي‌ جاي‌ خود به‌ جنگ‌ سرد اقتصادي‌ و تبليغاتي‌ و فعاليت‌مناسب‌ بازاريابي‌ داده‌ است‌ در قرن‌ 21 شركت‌ها و كشورهايي‌ برنده‌ خواهند بود كه‌ با نوآوري‌ و فعاليت‌مناسب‌ بازاريابي‌ از طريق‌ طراحي‌ استراتژيهاي‌ بازاريابي‌ بتوانند فرصت‌هاي‌ نوين‌ تجاري‌ را كشف‌ نموده‌ و اآنها بهره‌ برداري‌ نمايند و هرچه‌ بيشتر در صحه‌ تجارت‌ و رقابت‌ جهاني‌ وارد شده‌ و فعال‌ باشند و تبوانند سهم‌مناسبي‌ از اين‌ بازار را گرتفه‌ و آرنا حفظ‌ نموده‌ و درآينده‌ توسعه‌ بخشند با توجه‌ به‌ نكات‌ فوق‌ و نيز شرايط‌بوجود آمده‌ در نظام‌ تجارت‌ جهاني‌ تمامي‌كشورها و بويژه‌ كشورهاي‌ درحالت‌ وسعه‌ بر آن‌ شده‌اند كه‌ بانگرشي‌ جامعه‌ و با توجه‌ به‌ تحولات‌ اقتصاد بين‌الملل‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ خود را مورد ارزيابي‌ قراردهند بديهي‌ است‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ نيز به‌ عنوان‌ يك‌ كشور در حال‌ توسعه‌ كه‌ تاكنون‌ اقتصاد غيرنفتي‌ آن‌نقش‌ و حضور چنداني‌ دراقتصاد بين‌ الملل‌ نداشته‌ نمي‌توانست‌ از اين‌ جريان‌ و تحولات‌ جهاني‌ مستثني‌ باشداز آنجا كه‌ حضور ايران‌ در صحنه‌ اقتصاد بين‌ الملل‌ طي‌ چند دهه‌ گذشته‌ عمدتاً به‌ فروش‌ نفت‌ خام‌ و ورود انواع‌كالاها خلاصه‌ شده‌ است‌ لذا برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور هيچگاه‌ در پيوند ارگانيك‌ و توسعه‌زا با تجارت‌خارجي‌ و توسعه‌ صادرات‌ قرار نگرفت‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ دستيابي‌ به‌ هر گونه‌ راه‌ حل‌ در جهت‌ رفع‌ و ياتخفيف‌ مشكل‌ فوق‌ و نيز برقراري‌ ارتباط‌ ميان‌ هر يك‌ از بخشهاي‌ اقتصادي‌ كشور و ازجملهبخش‌ كشاورزي‌ بااقتصاد بين‌ الملل‌ مستلزم‌ ايجاد سياست‌هاي‌ مناسب‌، اعمال‌ ديدگاه‌هاي‌ مقتضي‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ زيربنايي‌و مستمري‌ خواهد بود كه‌ براساس‌ بررسيها و پژوهشهاي‌ جامع‌ ارائه‌ و تهيه‌ گرديده‌ است‌ بي‌ترديد نتايج‌مجموعه‌ پژوهشهاي‌ اين‌ پروژه‌ مي‌تواند شنخت‌ لازم‌ را براي‌ سياست‌گذاري‌ و اتخاذ راهكارهاي‌ پايه‌ براي‌توسعه‌ تجارت‌ كشاورزي‌، حضور مؤثر در بازارهاي‌ بين‌المللي‌ روند الحاق‌ به‌ سازمان‌ جهاني‌ تجارت‌، مقابله‌ بااثرات‌ منفي‌ ناشي‌ از اجراي‌ موافقتنامه‌ WTO به‌ بخش‌ كشاورزي‌ و ساير مسائل‌ مرتبط‌ در اختيار قرار مي‌دهد.

آنچه‌ پيش‌ روي‌ داريد حاصل‌ پژوهشي‌ است‌ با عنوان‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ زيره‌ و زرشك‌ در استان‌خراسان‌ هدف‌ كلي‌ اين‌ مطالعه‌ بررسي‌ وضعيت‌ بازاررساني‌ و بازاريابي‌ محصولات‌ فوق‌ الذكر در سطوح‌مختلف‌ توليد كننده‌، عمده‌ فروش‌، خرده‌ فروش‌ و صادر كننده‌ و نيز تعيين‌ سير حاشيه‌، كارآيي‌ و ضريب‌ هزينه‌بازاريابي‌ اين‌ دو محصول‌، بررسي‌ عوامل‌ مؤثر برحاشيه‌ خرده‌ فروشي‌، ضايعات‌ و كارآيي‌ بازاريابي‌ زيره‌ وزرشك‌ بررسي‌ و شناخت‌ وضعيت‌ رقباي‌ بالقوه‌ و اصلي‌ صادراتي‌ در بازارهاي‌ نهايي‌، هدف‌، برآورد توابع‌عرضه‌ و تقاضاي‌ صادرات‌ محصولات‌ فوق‌، شناسايي‌ مسيرهاي‌ صادراتي‌ در بازارهاي‌ جهاني‌ و بين‌المللي‌ ودر نهايت‌ ارائه‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود بازاريابي‌ و بازاررساني‌ آنها در داخل‌ و خارج‌ كشور و توسعه‌صادرات‌ زيره‌ و زرشك‌ مي‌باشد.

فهرست مطالب

1-1 مقدمه. 2

2-1 ضرورت‌ و اهميت‌ مسئله‌. 5

3-1 اهداف تحقيق.. 8

4- 1 فرضيات تحقيق.. 8

5-1 كاربردهاي انجام تحقيق.. 9

6-1 پيشينه تحقيق.. 9

تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي 9

فصل اول

بخش اول. 17

1-2 مقدمه‌. 17

2-2 تاريخچه‌. 18

3-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ زيره‌ سبز. 18

1-3-2 ويژگيهاي‌ عمومي‌.. 18

2-3-2 ارقام‌ زيره‌ سبز. 20

3-3-2 زيستگاه‌ و پراكنش‌... 20

1-4-2 مصارف خوراكي و ارزش غذايي.. 25

2-4-2 اهميت‌ دارويي‌.. 26

5-2 ساير كاربردهاي‌ زيره‌ سبز. 26

6-2 ويژگيها وروشهاي‌ كشت‌ زيره‌ سبز. 27

1-6-2 كاشت‌... 29

3-6-2 داشت‌... 30

3-6-2 برداشت‌... 31

7-2 آفات‌ و امراض‌.... 32

8-2 خصوصيات‌ زرشگ‌... 33

9-2 تاريخچه‌ زرشك‌... 34

10-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ و پراكنش‌ جنس‌ زرشك‌... 35

1-10-2 ويژگيهاي‌ عمومي‌.. 35

2-10-2 گونه‌هاي‌ زرشگ‌... 35

3-10-2 زيستگاه‌ و پراكنش‌... 38

11-2 مصارف‌ خوراكي‌، ارزش‌ غذايي‌ و اهيمت‌ دارويي‌ زرشك‌... 39

1-11-2 مصارف‌ خوراكي‌ و ارزش‌ غذايي‌:40

2-11-2 اهميت‌ دارويي‌.. 40

12-2 ساير كابردهاي‌ زرشك‌:41

13-2 ويژگيها و روشهاي‌ پرورش‌ زرشك‌ بيدانه‌. 42

1-13-2 كاشت‌ و تكثير. 44

2-13-2 داشت‌... 45

3-13-2 برداشت‌... 46

14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشك‌... 48

بخش دوم. 51

1-2 تعريف بازار. 51

2-2 طبقه بندي بازارهاي مختلف... 51

1-2-2 طبقه بندي بازار بر اساس موضوع مبادلات:51

2-2-2 بازارها بر اساس وضعيت مكاني:52

3-2 تعريف بازاريابي.. 52

4-2 ابعاد مختلف بازاريابي.. 55

1-4-2 بازاري گرائي.. 56

2-4-2 بازار شناسي.. 56

3-4-2 بازاريابي.. 56

4-4-2 بازار رساني.. 57

5-4-2 بازار گردي.. 57

6-4-2 بازار سنجي.. 57

7-4-2 بازار داري.. 58

8-4-2 بازار گرمي.. 58

9-4-2 بازار گرداني.. 58

5-2 عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاريابي.. 59

6-2 تاريخچه بازاريابي.. 59

7-2 مفاهيم اساسي بازاريابي.. 62

8-2 عوامل موثر در بازاريابي.. 63

1-8-2 فروشندگان اوليه. 63

2-8-2 واسطه‌هاي بازاريابي.. 64

1-2-8-2 دلالان. 64

2-2-8-2 واحدهاي توزيع فيزيكي.. 64

3-2-8-2 آژانسهاي خدمات بازاريابي.. 65

4-2-8-2 واسطه‌هاي مالي.. 65

3-8-2 مشتريان. 65

4-8-2 رقبا66

5-8-2 جوامع. 67

9-2 مفهوم جديد بازاريابي.. 67

10-2 تئوريهاي رفتار خريدار. 68

1-10-2 تئوري اقتصاد خرد (Microevonmic theory)68

2-10-2 تئوري روان شناسي (psychogical)69

1-2-10-2 مراحل تصميم گيري خريدار. 69

1-1-2-10-2 شناخت اشكال. 69

2-1-2-10-2 جستجو براي اطلاعات... 70

3-1-2-10-2 ارزيابي كردن خط مشي‌هاي مختلف (عمل تصميم گيري)71

11-2 مفهوم بازاريابي محصولات كشاورزي.. 72

12-2 اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي.. 73

13-2 عمليات بازارياي.. 75

1-13-2 فعاليت‌هاي مبادله اي.. 75

2-13-2 فعاليت‌هاي فيزيكي.. 76

14-2 سازمان بازاريابي.. 78

15-2 فعاليتها و وظايف بازاريابي محصولات كشاورزي.. 80

1-15-2 جمع آوري اطلاعات... 80

2-15-2 حمل و نقل.. 81

3-15-2 درجه بندي و استاندارد نمودن محصولات... 82

4-15-2 بسته بندي و تبديل محصولات... 83

5-15-2 انبارداري.. 85

6-15-2 تبليغات... 85

7-15-2 اعتبار. 85

8-15-2 قيمت گذاري.. 86

16-2 شبكه‌هاي بازاريابي.. 87

1-16-2 خرده فروشان. 87

2-16-2 عمده فروشان. 87

3-16-2 سلف خران. 88

4-16-2 ميدان داران. 88

5-16-2 ساير موارد. 88

17-2 اهداف بازاريابي محصولات كشاورزي.. 89

1-17-2 آنچه به عهده دولت مي‌باشد. 89

2-17-2 آنچه بر عهده توليد كننده مي‌باشد. 90

18-2 نقش شركتهاي تعاوني در بازاريابي.. 91

19-2 مسير بازاريابي.. 91

20-2 هزينه‌هاي بازاريابي.. 92

21-2 حاشيه بازاريابي.. 93

24-3- كارايي بازاريابي.. 94

23-2 مدل‌هاي حاشيه بازاريابي.. 96

1-23-2 الگوي مارك- آپ (Mark up Model)96

2-23-2 الگوي حاشيه نسبي (Relative Model)97

3-23-2 الگوي هزينه بازاريابي (Marketing Cost. Model)97

4-23-2 الگوي انتظارات عقلايي (Ration Expectation Model)98

24-2 شفافيت بازار. 99

25-2 برخي مشكلات اساسي موجود در بازاريابي محصولات كشاورزي 99

فصل سوم

1-3 مقدمه. 103

2-3 روش تحقيق.. 103

3-3 روش جمع آوري اطلاعات... 103

4-3 منابع اطلاعات ثانويه. 104

5-3 منابع اطلاعات اوليه. 105

6-3 جامعه آماري.. 105

7-3 نمونه آماري.. 105

فصل چهارم

1-4- مقدمه. 108

2-4- اهميت اقتصادي زيره108

1-2-4- كشورهاي وارد كننده و صادر كننده زيره110

2-2-4- روند توليد و صادرات زيره110

3-4 مشخصات جامعه مورد بررسي و مشخصات تحقيق.. 114

4-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زيره115

1-4-4 ويژگي‌هاي سني.. 115

2-4-4 سطح تحصيلات... 116

3-4-4 وضعيت مالكيت اراضي.. 117

5-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زيره118

1-5-4 ويژگي‌هاي سني.. 118

2-5-4 سطح تحصيلات... 119

1-6-4 ويژگيهاي سني.. 120

2-6-4 سطح تحصيلات... 120

7-4 انواع بازارهاي زيره121

1-7-4 بازار سر مزرعه. 122

2-7-4 بازار عمده فروشي.. 124

3-7-4 بازار خرده فروشي.. 126

8-4 سازمان بازاريابي زيره127

1-8-4 عمده فروشان. 128

2-8-4 خريدران محلي.. 129

3-8-4 نمايندگان عمده فروش... 129

4-8-4 ميدان داران. 130

5-8-4 دلالان. 130

6-8-4 خرده فروشان. 131

9-4 عمليات بازاريابي زيره131

1-9-4 حمل و نقل.. 131

2-9-4 درجه بندي.. 132

3-9-4 استاندارد. 133

1-3-9-4 مواد خارجي موجود در زيره133

2-3-9-4 ويژگي‌هاي زيره استاندارد شده بايد به شرح زير باشد:134

4-9-4 بسته بندي.. 134

5-9-4 اطلاعات زير بايد بر روي هر بسته يا بر چسب شود:135

5-9-4 انبارداري.. 135

10-4 اعتبار. 135

11-4 مسير بازاريابي زيره137

1-11-4 مسيرهاي اصلي بازاريابي زيره138

12-4 قيمت گذاري.. 138

13-4 حاشيه بازاريابي.. 139

14-4 هزينه بازاريابي.. 141

15- 4 سود بازاريابي.. 144

16-4 ضريب هزينه بازاريابي.. 145

17-4 ضايعات... 146

18-4 عدم كارايي بازاريابي.. 147

19-4 شفافيت بازار. 148

20-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زرشك... 149

1-20-4 ويژگي‌هاي سني.. 149

2-20-4 سطح تحصيلات... 150

3-20-4 وضعيت مالكيت اراضي.. 151

21-4 ويژگيهاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زرشك... 152

1-21-4 ويژگيهاي سني.. 152

2-21-4 سطح تحصيلات... 153

22-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد برري خرده فروشان زرشك... 153

1-22-4 ويژگي‌هاي سني.. 153

2-22-4 سطح تحصيلات... 154

23-4 انواع بازارهاي زرشك... 155

1-23-4 بازار سر مزرعه. 156

2-23-4 بازار خرده فروشي.. 158

24-4 سازمان بازاريابي.. 160

1-24-4 عمده فروشان. 160

2-24-4 خريداران محلي.. 161

3-24-4 نمايندگان عمده فروش... 162

4-24-4 ميدان داران. 162

5-24-4 دلالان. 163

6-24-4 خرده فروشان. 163

25-4 عمليات بازاريابي زرشك... 164

1-25-4 حمل و نقل.. 164

2-25-4 درجه بندي.. 164

3-25-4 استاندارد. 166

4-25-4 بسته بندي.. 168

5-25-4 انبارداري.. 168

26-4 اعتبار. 169

27-4 مسير بازاريابي زرشك... 170

28-4 قيمت گذاري.. 171

29-4 حاشيه بازاريابي.. 172

30-4 هزينه‌هاي بازاريابي.. 173

31-4 سود بازاريابي.. 177

32-4 ضريب هزينه بازاريابي.. 179

33-4 ضايعات... 179

34-4 عدم كارايي بازاريابي.. 182

35-4 شفافيت بازار. 183

36-4 مشكلات بازاريابي و صادرات زيره و زرشك... 184

فصل پنجم

1-5- مقدمه. 188

2-5 نتايج و بحث... 188

3-5 پيشنهادات جهت بهبود بازاريابي زيره و زرشك... 198

منابع. 205

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه اهمال کاری شغلی صفاری نیا و همکاران با روایی و پایایی ارزیابی اثر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان نقش مالیات بر توسعه اقتصادی پاورپوینت تحلیل کتابخانه شهر هاگ و کتابخانه مرکزی ونکوور دانلود پاورپوینت فرسایش خاک