👈 فروشگاه فایل 👉

اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار

هدف از این پایان نامه بررسی اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

107

حجم

171/646 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار را بصورت کامل بررسی کنیم، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحلة محاکمه و مرحلة صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.

در آیین دادرسی اطفال که ناظر به تشریفات خاص مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم است. مفهوم تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحلة آغازین مداخلة  قضایی باید در ارتباط با اهداف و ویژگی های خاص این نظام در نظر گرفته شود. مادة 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مقام تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «تحقیقات مقدماتی مجموعة اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلة وقوع آن و در تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد ...» 

فهرست مطالب

اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار  47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی  48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم  48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی  50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی  51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت  52

گفتار چهارم  : معاضدت حقوقی و پزشکی  52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب  55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی  57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری  58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی  60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل  61

گفتار چهارم : منع شکنجه  62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی  62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع  64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت  66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات  67

بند دوم : کنترل قضائی  68 

بند سوم : آزادی تحت مراقبت  69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم  70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه  71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه  72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت  73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه  75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه  76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه  77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش  78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم   79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم  80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه  82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس  84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس  85

بند اول  : مجازات های جایگزین حبس در ایران  87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه  88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت  90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان  90

الف: تعلیق مراقبتی  91

ب: خدمات عام المنفعه  92

پ: اقامت در نقطه معین  94

ت: قرار ارجاع  96

ث: قرار جبران خسارت  97

ج : قرار برنامه اقدامات  98

ح: حبس خانگی  99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس  101

الف : نتیجه ها  

ب : پیشنهاد ها  

منابع و مآخذ  

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی با روایی و پایایی معتبر مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق عاطفی 26 صفحه پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی محله Providence استرالیا پاورپوینت تحلیل ویلای فردوس مازندران پاورپوینت قسامه چیست